Uw Outdoorwinkel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen 0
0.1 Met de vernoeming naar Boatshop Fryslan wordt in deze algemene voorwaarden verwezen naar Boatshop Fryslan ingeschreven bij de KvK voor Noord-Nederland onder nummer 5451 9586.

0.2 Boatshop Fryslan behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten alle  tijde te wijzigen. De klant erkent dat Boatshop Fryslan bevoegd is om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Ingeval van inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen alle gebruikers van Boatshop Fryslan per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld, en de gewijzigde algemene voorwaarden zullen u worden toegezonden.

Definities 1
1.1 De algemene voorwaarden bepaalt door Boatshop Fryslan.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte aanbieding en overeenkomst tussen de verkoper (Boatshop Fryslan) en de koper (klant).

1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien dit tussen verkoper (Boatshop Fryslan) en koper (klant) schriftelijk is overeen gekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden (voorwaarden Boatshop Fryslan) zijn ook van toepassing wanneer er werk door derden wordt uitgevoerd.

1.5 De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

1.6 Bij een geschil tussen Boatshop Fryslan en klant is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing.

1.7 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Boatshop Fryslan, totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Betreffende de producten 2

  • 2.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
  • 2.2 Alle prijzen zijn netto-contant , zonder kortingen en inclusief de geldende BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • 2.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  • 2.4 Alle bedragen boven de 500 euro dienen vooraf te worden betaald. 
  • 2.5 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website, ook  in de schriftelijke aanbiedingen  bezitten de artikelen de eigenschappen die in het aanbod worden genoemd.
  • 2.6 Niet bij de prijs inbegrepen is installatie en inbedrijfstelling van de artikelen. En verwijderings- bijdrage op wit en bruingoed.
  • 2.7 Op de website van Boatshop Fryslan wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij bestelling  incl 21% Btw en verzendkosten verschuldigd is en wat de klant zijn  rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
  • 2.8 Wanneer een der kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft Boatshop Fryslan het recht die verhoging(en) aan de klant door te berekenen.Boatshop Fryslan  is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die Boatshop Fryslan bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

Bestelling en levering retour 3
3.1 Boatshop Fryslan levert pas uit na ontvangst van uw betaling via Ideal, paypal of bank/Giro. Bij een   rembourszending wordt u geacht bij aflevering te betalen aan de chauffeur of TNT medewerker. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Boatshop Fryslan  zich het recht voor om bestellingen niet uit te leveren en/of op een later tijdstip uit te voeren.

3.2  De klant dient alle voorwaarden voor een  retourzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de retourzending en naar goedkeuring van Boatshop Fryslan over de staat van de producten, wordt binnen 1 a 2 weken het geld aan de klant teruggestort exclusief de kosten van de retour zending.

De klant heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant zijn thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de klant. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact met Boatshop Fryslan opnemen via info@boatshopfryslan.nl. Boatshop Fryslan zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Na het verstrijken van het termijn van 14 dagen wordt de klant geacht de goederen/factuur te hebben goedgekeurd.

3.3 De klant dient alle voorwaarden voor een  retourzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de retourzending en naar goedkeuring van Boatshop Fryslan over de staat van de producten, wordt binnen 1 a 2 weken  het geld aan de klant teruggestort.

3.4 Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Boatshop Fryslan  gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

3.5 De bestelingen worden per post of per koeriersdienst verstuurd, het tijdstip van verzenden wordt per e-mail aan u bekend gemaakt. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de bestel/factuur vermeld welke u via e-mail hebt ontvangen.

3.6 Tijdens het transport van de goederen is het risico van beschadigen en/of verlies voor Boatshop Fryslan. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Bij het zoek/beschadigd  raken van artikelen, verplicht de klant zich ertoe om op allerlei wijze mee te werken  bij een onderzoek, Wanneer de klant hier niet aan mee wil werken is Boatshop Fryslan gerechtigd om het gehele bedrag van de bestelde artikelen op te eisen.

3.7 Boatshop Fryslan verplicht zich om naar ontvangst van de betaling van de klant de bestelde goederen binnen 3 a 5 werkdagen te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant hiervan binnen 1 a 2 werkdagen bericht ontvangen.

3.8 Bij het niet na komen van een leveringstermijn dient de klant Boatshop Fryslan hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.

Garantie 4
4.1 Boatshop Fryslan  garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, de garantie van Boatshop Fryslan is conform de garantie welke door te toeleverancier wordt gehanteerd op de door de toeleveranciers  aan Boatshop Fryslan geleverde goederen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Boatshop Fryslan overgenomen. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

4.2 De klant is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Boatshop Fryslan per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de dag van datum factuur Boatshop Fryslan wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

4.3 Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal gebruik, zal door Boatshop Fryslan  op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Boatshop Fryslan eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

4.4 Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Boatshop Fryslan te retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen, en onder mededeling van het gebrek.

4.5 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn van 14 dagen dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Boatshop Fryslan of het artikel vervangen wordt.

4.6 Wanneer de klant op eigen initiatief artikelen retour stuurt, komen de vervoerskosten voor diens eigen rekening. Boatshop Fryslan is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

4.7 Boatshop Fryslan is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Boatshop Fryslan  geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Boatshop Fryslan. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Boatshop Fryslan.

4.8 Indien en voor zover Boatshop Fryslan aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

4.9 Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.

Uw gegevens 5
5.1 Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Boatshop Fryslan. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

5.2 Boatshop Fryslan kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.3 Boatshop Fryslan verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie  geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen 6
6.1 Voor de gevolgen van drukfouten op de website of andere vormen van media kan Boatshop Fryslan geen aansprakelijkheid aanvaarden.

6.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

6.3 Opschorting en ontbinding in geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is Boatshop Fryslan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat Boatshop Fryslan  gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

6.4 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door toeleveranciers/onderaannemers van hun eventuele prestatieplicht jegens Boatshop Fryslan waarvan Boatshop Fryslan afhankelijk is voor de uitvoering van het uitbestede werk.

6.5 Overmachtsituaties bestaan, onder andere uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan klant zijn opdracht te werken.

6.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is Boatshop Fryslan gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens klant gehouden te zijn.

6.7 We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@boatshopfryslan.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Verzenden binnen Nederland: € 6,95
Verzenden naar België & Luxemburg: € 9,99
Verzenden naar Duitsland: €15,-

Klantenservice

Zoek artikel

Uitgelichte Acties!

Nieuwsbrief

 

 

Op alle producten en of diensten van Boatshop Fryslan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Herroepingsrecht | Privacybeleid | Klachten

Boatshop Fryslan v.o.f. | Framboas 10 | 9299 HH Zwagerbosch | E: info@boatshopfryslan.nl | KVK 5451 9586 BTW | NL 8513 36 553 B01